Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Kornela Makuszyńskiego
w Ostródzie
Szkoła ze słońcem w herbie

COVID - 19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2020/2021

Dyrektora Szkoły z dnia 30 sierpnia 2021r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE

W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

 

 1. Regulamin organizacji pracy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany dalej Regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie w okresie od 1 września 2021 roku do odwołania.

 

 1. Od 1 września 2021 – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

 

 1. W związku z możliwą koniecznością przejścia szkoły na pracę w trybie mieszanym tj. pracy stacjonarnej i na odległość albo tylko kształcenia na odległość, opracowane zostaną zasady które będą przekazane uczniom i rodzicom.

 

 1. Zajęcia stacjonarne (ewentualnie mieszane) w szkole odbywają się zgodnie procedurami
  i zasadami opracowanymi na podstawie zaleceń MEN, MZ oraz Głównego Inspektora sanitarnego:

- Procedura postepowania z uczniem z niepokojącymi objawami

- Procedura postępowania z pracownikiem szkoły z niepokojącymi objawami

- Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej

- Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

- Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

- Zasady funkcjonowania gabinetu pielęgniarki

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Odpowiedzialność za stan zdrowia ucznia przychodzącego na zajęcia szkolne ponosi rodzic.

 

 1. Opiekunowie przyprowadzający do szkoły i z niej odbierający uczniów nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie
  z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
  w przestrzeni publicznej.

 

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

 1. W szkole wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa:

- częste mycie rąk - po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,

- dezynfekcja rąk podczas wchodzenia do klasy, na salę gimnastyczną, do świetlicy, do stołówki,

- zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu – kichanie i kasłanie „w łokieć”

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust

- zasady bezpiecznego dystansu podczas przerw

- używanie maseczek, przyłbic podczas przerw; uczeń może ich używać także podczas zajęć szkolnych.

 

 1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej.

 

 1. Temperatura mierzona jest uczniom, pracownikom w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury, wdrażana jest procedura postepowania z uczniem/pracownikiem z niepokojącymi objawami.

 

 1. Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą:

- wejściem głównym – kl. 4a, 5a, 6a, 8a, 8b

- wejściem bocznym (schody w dół) – kl. 1a, 2a, 2b, 3a, 7a, 7b.

 

 1. Szafki uczniowskie dla kl. 1-3, 7a, 7b znajdują się w szatni.

    Szafki uczniowskie dla kl. 4a, 8a, 8b znajdują się na nowym parterze

    Szafki uczniowskie dla klas 5a, 6a znajdują się na piętrze starym

Klasy 1-3 po przebraniu się wchodzą na górę przejściem dla klas 1-3

Klasy 7a, 7b po przebraniu się, przechodzą koło świetlicy i wchodzą na górę.

 

 1. Wejścia do szkoły w trakcie trwania zajęć będą zamknięte. Aby wejść, trzeba zadzwonić.

Wejścia do szkoły będą otwarte podczas przerw. Aby wyjść podczas zajęć, trzeba zgłosić się do pracownika obsługi.

 

 1. Przed wejściem do szkoły uczeń zakłada maseczkę/przyłbicę zasłaniającą nos i usta. Po wejściu dezynfekuje ręce. Dezynfekuje je każdorazowo przed wejściem do klasy po każdej przerwie oraz przed wyjściem ze szkoły po zajęciach.

 

 1. Dorośli przyprowadzający dzieci do szkoły i je odbierający nie wchodzą do budynku.

Aby odebrać dziecko ze świetlicy, trzeba zadzwonić do drzwi bocznych (schody w dół). Pracownikowi szkoły rodzic/osoba upoważniona zgłoszona kierownikowi świetlicy, podaje swoje imię i nazwisko oraz imię i nazwisko dziecka. Po ubraniu się i zdezynfekowaniu rąk dziecko wychodzi ze szkoły do osoby odbierającej.

 

 1. Pracownicy szkoły i interesanci wchodzą do szkoły wejściem głównym - aby wejść, trzeba zadzwonić. Muszą mieć założoną osłonę ust i nosa.

Osobom z zewnątrz – interesantom mierzona i zapisywana będzie temperatura, zapisywane imię
i nazwisko, godzina wejścia i wyjścia oraz do kogo przychodzi. Po zdezynfekowaniu rąk może wejść na teren szkoły.

 

 1. Rodzice komunikują się z wychowawcami i nauczycielami poprzez e-dziennik, telefonicznie, mailowo. W wyjątkowych sytuacjach spotykają się na terenie szkoły, po uprzedmin umówieniu spotkania.

 

 1. Każdy rodzic obowiązany jest podać wychowawcy swoje dane kontaktowe oraz imiona
  i nazwiska oraz numery telefonów osób, do których można się zawsze dodzwonić i które niezwłocznie odbiorą dziecko w razie potrzeby.

 

 1. Uczniowie klas 1-3 uczą się na dwie zmiany w dwóch salach lekcyjnych.

Uczniowie klas 1-3 korzystają z przerw w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. Na ogólną przerwę wychodzą w przypadku zmiany nauczyciela (religia, j. angielski, zajęcia dodatkowe). Podczas przerw wychodzą na powietrze albo przebywają na korytarzu na piętrze nowym.

 

 1. Uczniowie klas 1-3 poruszają się wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym – „przejście dla klas 1-3”.

 

 1. Uczniowie klas 4-8 nie zmieniają sal – to nauczyciele przychodzą do uczniów na zajęcia; wszystkie zajęcia odbywają się w tej samej sali wskazanej dla danego oddziału; wyjątkiem jest wychowanie fizyczne i informatyka.

 

 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

 1. Uczniowi nie wolno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, np. zabawek,

maskotek.

 1. Wyłączone są źródełka wody pitnej. Każdy uczeń korzysta z własnej wody, napoju.

 

 1. Uczniowie spożywają tylko własne produkty żywnościowe przyniesione z domu
  (z wyłączeniem obiadów podawanych w stołówce, owoców i warzyw oraz mleka otrzymanych
  w ramach specjalnego programu dla szkół). Nie wolno dzielić się nimi z innymi, dawać tzw. gryzów.

 

 1. Uczniowie korzystają z biblioteki, stołówki, świetlicy, gabinetu pielęgniarki zgodnie
  z obowiązującymi tam zasadami.

 

 1. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów pracownicy obsługi dezynfekują pomieszczenia, w których odbywały się zajęcia, w tym powierzchni dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.

Nauczyciel po wejściu do sali dezynfekuje biurko i klawiaturę laptopa.

Po zakończeniu wszystkich zajęć szkolnych dezynfekowane są klucze znajdujące się w dyżurce.

 

 1. Pomieszczenia są jest wietrzone na każdej przerwie – uczniowie nie przebywają w klasach.

Okna otwierają nauczyciele, albo uczniowie dyżurujący.

 

 1. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki. Dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac porządkowych.

 

 1. W szkole znajduje się wydzielone pomieszczenie – izolatka, do której trafiają uczniowie
  i pracownicy szkoły w przypadku podejrzanych objawów chorobowych.

 

 1. Z powyższym Regulaminem oraz zawartymi w nim procedurami i zasadami uczniowie zostaną zapoznani na początku września 2021r. podczas spotkań z wychowawcami.

 

 1. Z powyższym Regulaminem oraz zawartymi w nim procedurami i zasadami rodzice zostaną zapoznani podczas wrześniowych spotkań z wychowawcami.

 

 1. Powyższy Regulamin oraz zawarte w nim procedury i zasady zostaną zamieszczone na stronie www. szkoły.

 

 1. Na czas pracy mieszanej/hybrydowej albo zdalnej udostępniona zostanie Organizacja pracy szkoły w czasie nauki mieszanej i zdalnej w roku szkolnym 2021/2022.