Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Kornela Makuszyńskiego
w Ostródzie
Szkoła ze słońcem w herbie

Regulamin szkoły

Regulamin Szkoły Podstawowej Nr 6

im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie

 

Regulamin szczegółowo określa prawa i obowiązki ucznia oraz wynikające z nich uprawnienia Rady Pedagogicznej. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Określa zasady współdziałania uczniów i nauczycieli oparte o zrozumienie, życzliwość i szacunek. Tworzy warunki do odpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły i samorządności.

 

 1. Uczniowie powinni przychodzić punktualnie na wszystkie organizowane na terenie szkoły zajęcia, najwyżej na 20 minut przed ich rozpoczęciem. Po zakończonych zajęciach uczniowie niezwłocznie udają się do domu.
 2. Uczniowie zostawiają swoje wierzchnie okrycia w szatni (uczniowie klas I-III zmieniają obuwie i udają się do swoich sal lekcyjnych).
 3. Uczeń może opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć lekcyjnych tylko na pisemny wniosek rodziców lub po telefonicznym uzgodnieniu z wychowawcą, nauczycielem, pielęgniarką. Informacje są zapisane
  w e-dzienniku lub „zeszycie korespondencji” ucznia.
 4. Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły poza lekcjami tylko w bibliotece lub w świetlicy szkolnej.

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach szkolnych, koncertach, uroczystościach, imprezach, wyjściach zorganizowanych odbywających się w trakcie zajęć szkolnych, pozostają w tym czasie pod opieką nauczycieli w świetlicy albo w bibliotece szkolnej.

 1. Za dzieci przebywające na boisku szkolnym przed i po zajęciach, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Przerwy uczniowie spędzają na terenie szkoły, czyli w budynku szkoły lub na boisku szkolnym (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) w miejscach gdzie pełnione są dyżury nauczycieli.
 3. W przypadku złych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, wichura) uczniowie spędzają przerwy
  w budynku szkolnym.
 4. Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa, tzn:
 • nie przebywają w salach lekcyjnych,
 • nie biegają w budynku szkolnym (korytarze, schody, klasy),
 • nie siadają na parapetach okien,
 • nie organizują i nie uczestniczą w niebezpiecznych zabawach,
 • korzystają we właściwy sposób z urządzeń sanitarnych (utrzymują czystość i porządek ),
 • nie przebywają w toaletach w czasie, gdy z nich nie korzystają.
 1. Uczniowie przychodzą do szkoły na co dzień w stroju szkolnym. Strój ten ma być: czysty, schludny
  i skromny (zakrywający ciało: ramiona, brzuch, uda) w stonowanych kolorach, odpowiedni do pory roku, bez niewłaściwych obrazków, napisów (obraźliwych, wulgarnych, propagujących treści zakazane np. narkotyki, alkohol, papierosy, nazizm, satanizm, pornografię) oraz niebezpiecznych dodatków np. biżuterii (długie kolczyki, bransolety, wisiorki, klamry, łańcuchy). Ponadto obowiązuje brak makijażu, pomalowanych paznokci. Dopuszczalne jest jedynie korektorowanie niedoskonałości skórnych wieku dojrzewania, obowiązuje też zakaz przychodzenia do szkoły w malowanych włosach. Wrzesień jest miesiącem usuwania wakacyjnego koloryzowania włosów. Obowiązuje też brak tatuaży (rysunki, napisy, naklejki).
 2. Zakazuje się przynoszenia do szkoły niebezpiecznych sprzętów i przedmiotów, w tym: petardy, scyzoryki, noże, zapałki, zapalniczki, lasery, itp.
 3. Na terenie szkoły uczniowie nie grają w gry hazardowe typu kapsle, karty różnego rodzaju itp.
 4. Nie używają żadnych środków szkodliwych dla zdrowia (tytoń, alkohol, leki, środki odurzające).
 5. W czasie zajęć szkolnych i pozalekcyjnych uczniowie korzystają wyłącznie ze szkolnego sprzętu sportowego pod kontrolą i opieką nauczyciela. Na boisku szkolnym, podczas przerw i po lekcjach, uczniowie korzystają z własnego sprzętu sportowego lub udostępnionego przez nauczyciela.
 6. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły telefonu komórkowego, odtwarzaczy muzyki oraz innych urządzeń elektronicznych – szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności. Przyniesiony do szkoły telefon lub inne urządzenie elektroniczne musi być schowane w plecaku lub torbie szkolnej.

Na terenie szkoły podczas lekcji i przerw obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych (tablet, smartwatch i inne).

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy telefon lub inne urządzenie elektroniczne jest wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna podczas zajęć lekcyjnych lub imprez szkolnych – wówczas za zgodą nauczyciela uczniowie mogą skorzystać z urządzenia wyłącznie w celu wskazanym przez prowadzącego zajęcia.

Jeśli uczeń nie będzie respektował zapisu regulaminu dotyczącego zakazu używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, to po jednym upomnieniu nauczyciela dyżurującego lub prowadzącego zajęcia uczeń będzie poinformowany o konieczności niezwłocznego zgłoszenia się do dyrektora szkoły.

 1. Podczas wycieczek szkolnych uczeń może korzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego zgodnie z zasadami: nie można nagrywać, robić zdjęć, właściwie korzystać z Internetu. Za bezpieczeństwo sprzętu elektronicznego podczas wyciecze szkolnych nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności.
 2. Uczniowie mogą przyjeżdżać do szkoły rowerami, hulajnogami, które zostawiają, zabezpieczone przed kradzieżą, w wyznaczonym miejscu – parkingu dla rowerów. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież, uszkodzenie, zniszczenie, ponieważ nie ma możliwości zatrudnienia osoby pilnującej. Nauczyciele dyżurujący odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, a nie rowerów. Nauczyciel zwraca jedynie uwagę, by przy parkingu nie gromadzili się uczniowie, którzy podczas przerw powinni przebywać tylko i wyłącznie na boisku.
 3. Na przerwie przed zajęciami wychowania fizycznego uczniowie nie mogą przebywać w szatni. Szatnia jest zamknięta. Przebierają się w szatni po przerwie, pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. Szatnia jest zamykana na czas trwania zajęć. Nauczyciel otwiera szatnię niedługo przed zakończeniem zajęć, by do przerwy uczniowie przebrali się i opuścili szatnię.
 4. Do sali gimnastycznej uczniowie wchodzą tylko pod opieką nauczyciela w czystym obuwiu sportowym Jeżeli go nie mają, wchodzą w skarpetkach, nie ćwiczą, a nauczyciel stosuje zasady WZO.
 5. Uczniowie troszczą się o mienie szkoły. W przypadku dokonania zniszczenia uczeń, albo jego rodzice – opiekunowie, zobowiązani są do naprawienia szkody lub poniesienia kosztów naprawy. Za zniszczenia, zgodnie z WZO, uczeń otrzymuje punkty ujemne.
 6. Uczniowie dbają o bezpieczeństwo, przestrzegają zasad bhp i niezwłocznie powiadamiają pracowników szkoły o dostrzeżonych zagrożeniach i wypadkach.
 7. W trakcie zajęć edukacyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel.
 8. Uczniowie z niepełnosprawnością pozostają na przerwach pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 1. Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

 • wiedzy o przysługujących mu prawach;

2) kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;

3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych;

4) zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole;

5) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu nauczania;

6) znajomości zasad WZO i PSO obowiązujących w szkole;

7) odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości psychofizycznych i predyspozycji ucznia;

8) zapoznania się z planem działań wychowawczych na dany rok szkolny;

9) zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;

 • 10) opieki wychowawczej;
 • 11) swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych osób;
 • 12) rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 • 13) powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych;
 • 14) jawnej i umotywowanej oceny;
 • 15) czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek;
 • 16) opieki zdrowotnej;
 • 17) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
 • 18) ochrony własności intelektualnej;
 • 19) współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich;
 • 20) korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole;
 • 21) współredagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • 22) bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 • 23) uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy;
 • 24) wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym;
 • 25) wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach;
 • 26) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej;
 • 27) przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
 • 28) reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 • 29) do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.;
 • 30) równego traktowania.

 

Do obowiązków ucznia należy:

 • przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego,
  w tym Regulaminu szkoły i Szkolnego Kodeksu Dobrego Zachowania;
 • właściwe zachowanie się podczas zajęć, czyli takie które umożliwia efektywne uczenie się wszystkich uczniów obecnych na zajęciach;
 • systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności;
 • odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • dbanie o porządek i ład w klasie i szkole;
 • szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób;
 • dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nie ulegania nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości;
 • noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości – stroju galowego (zapisy Regulaminu szkolnego);
 • szanowanie symboli państwowych i szkolnych;
 • aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym;
 • wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć;
 • przygotowywanie się do zajęć i systematyczne w nich uczestnictwo;
 • przekazanie wychowawcy pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności wystawionego przez rodziców, w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły;
 • odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane;
 • uzupełniać braki spowodowane nieobecnością w szkole;
 • godnie reprezentować szkołę;
 • dbać o kulturę i poprawność języka;
 • przestrzegać norm kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią
 • przeciwstawiać się różnym przejawom brutalności i wulgarności
 • w miarę swoich możliwości otaczać opieką kolegów potrzebujących pomocy i wsparcia
 • przekazywać rodzicom (prawnym opiekunom) wszystkie informacje kierowane do nich ze strony szkoły.

 

Standardy zachowania uczniów w stosunku do dorosłych

 1. Uczeń powinien:

-    zwracać się z szacunkiem do nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły (nie podnosić głosu, nie obrażać się, nie kłócić się, nie lekceważyć uwag),

-    mówić prawdę, nawet w trudnych sytuacjach,

-    używać zwrotów grzecznościowych.

 1. Uczeń nie może:

-    stosować gróźb słownych wobec wszystkich pracowników szkoły,

-    naruszać nietykalności cielesnej

-    zastraszać,

-    używać obelżywych zwrotów,

-    szantażować,

-    lekceważyć pracy i wysiłku wszystkich pracowników szkoły,

-    traktować dorosłych jak koleżankę, kolegę (nie spoufalać się),

-    zaglądać do rzeczy osobistych (bez pozwolenia), niszczyć rzeczy osobistych

 

Standardy zachowania uczniów podczas imprez i uroczystości szkolnych

 1. Na imprezy i uroczystości szkolne uczniowie przychodzą i pozostają pod opieką wyznaczonego nauczyciela.
 2. Na uroczystości szkolne:

- rozpoczęcie roku szkolnego (wszyscy uczniowie),

- zakończenie roku szkolnego (wszyscy uczniowie),

- ślubowanie uczniów klas pierwszych (uczniowie klas I oraz współprowadzący uroczystość),

- egzamin dla klas VIII (uczniowie klas VIII), uczniowie przychodzą ubrani w strój galowy.

 

Na pozostałe uroczystości szkolne takie jak:

- Dzień Edukacji Narodowej (klasa przygotowująca apel),

- Dzień Niepodległości (klasa przygotowująca apel),

- Uchwalenie Konstytucji 3 Maja (klasa przygotowująca apel),

- Święto Szkoły (w zależności od formy uroczystości),

- oraz inne imprezy lub przedsięwzięcia szkolne

uczniowie przychodzą ubrani w koszulki szkolne.

 1. Strój galowy ucznia stanowią: biała bluzka lub koszula, granatowa lub czarna spódnica i spodnie.
 2. Podczas imprez i uroczystości szkolnych uczniowie zachowują się kulturalnie, nie przeszkadzają rozmową i zachowaniem.

Standardy organizowania imprez i dyskotek szkolnych

 

Dyskoteki, imprezy powinny odbywać się pod opieką nauczycieli, w sposób zorganizowany:

 1. należy ustalić przydział czynności i zakres odpowiedzialności za poszczególne zadania,
 2. uczniowie w czasie imprez, dyskotek przebywają tylko w wyznaczonych miejscach,
 3. po zakończonej imprezie, dyskotece uczestnicy winni zostawić pomieszczenie w idealnych porządku.

 

Standardy zachowania uczniów podczas imprez i uroczystości pozaszkolnych

 1. Uczniowie przed wyjściem poza teren szkoły czekają ustawieni parami na opiekującego się nimi nauczyciela w miejscu przez niego wyznaczonym.
 2. Poza terenem szkoły uczniowie poruszają się wyłącznie w parach.
 3. W miejscach publicznych uczniowie zachowują się zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania oraz regulaminami opracowanymi przez organizatora imprezy, np. kino, teatr, muzeum-strój schludny, zakaz jedzenia i picia.

 

Dyżurni klasy

Dyżur klasowy trwa tydzień. Dyżur klasowy pełni dwóch uczniów wyznaczonych przez wychowawcę klasy. Nazwiska dyżurnych wpisane są w dzienniku lekcyjnym klasy. Sposób wywiązywania się
z obowiązków dyżurnego klasowego jest uwzględniany w ocenianiu zachowania jako wywiązywanie się
z obowiązków ucznia. O sposobie pełnienia dyżuru mogą informować wychowawcę nauczyciele, uczniowie oraz pozostali pracownicy szkoły.

 

Zadania dyżurnych:

Dbają o ład i porządek w klasie

Pomagają nauczycielowi podczas lekcji w czynnościach porządkowych.

 

Obowiązki dyżurnych:

- wycierają tablicę,

- ustawiają ławki i krzesełka,

- zbierają śmieci,

- przynoszą flamastry do tablic,

- odnoszą na miejsce pomoce dydaktyczne

Na polecenie nauczyciela wykonują prace porządkowe podczas lekcji, np.: rozdają i zbierają pomoce dydaktyczne.

 

 1. Uprawnienia Rady Pedagogicznej wynikające z praw i obowiązków ucznia:

  Za rażące uchybienia przeciw regulaminowi szkolnemu uważa się:
 2. znieważanie innych uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego lub innych pracowników szkoły,
 3. naruszenie nietykalności cielesnej.
 4. uniemożliwianie prowadzenia zajęć,
 5. fałszowanie dokumentów szkolnych (usprawiedliwień, ocen),
 6. celowe niszczenie i kradzież mienia szkolnego lub prywatnego,
 7. wagarowanie,
 8. chuligaństwo - wszczynanie bójek, awantur, wulgarne słownictwo, wyłudzanie pieniędzy, psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi,
 9. posiadanie, handel i używanie środków odurzających (narkotyków, dopalaczy i innych uznanych za szkodliwe i niebezpieczne),
  9. palenie papierosów, także e-papierosów, spożywanie napojów alkoholowych.
 10. nagrywanie, fotografowanie uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły bez ich zgody
 11. publikowanie w Internecie nagrań, zdjęć (bez zgody zainteresowanego), treści znieważających, obraźliwych, kłamstw, wyzwisk.
 12. niekulturalne zachowanie podczas imprez i uroczystości uniemożliwiające ich przebieg.

 

Wychowawca stosuje zasady WZO odnoszące się do zachowania.

 

Regulamin zaakceptowany przez RP na posiedzeniu w dniu.14 listopada 2019r.

 

Regulamin podany do wiadomości w dniu 15 listopada 2019r. – tablica S.U.

 

Regulamin obowiązuje od 18 listopada 2019r.