Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Kornela Makuszyńskiego
w Ostródzie
Szkoła ze słońcem w herbie

Ochrona Danych Osobowych

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie, 14-100 Ostróda, Osiedle Młodych 8.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: Jacek Pietrzyk tel. 89 642 94 30.
  3. Cel przetwarzania danych osobowych: realizacja zadań szkoły.
  4. Podstawa prawna przetwarzania:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe,

- Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

- Ustawa o systemie informacji oświatowej,

- Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,

- Zgoda osoby, której dane dotyczą.

  1. Odbiorcami danych osobowych są:

- podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty    wskazane przez opiekunów prawnych,

- dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

-wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od dnia zakończenia nauki.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu   nadzorczego,

- informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).

  1. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

  1. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.
  2. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
  3. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.